Comment on page

İşlem Sorgulama Servisi

İşlem Durum Sorgulama Servisi İstek Modeli;
Metod
API URL
Parametreler
POST
https://posservice.esnekpos.com/api/services/ProcessQuery
JSON File
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
MERCHANT
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir.
MERCHANT_KEY
string
Evet
Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme işlemi isteği gönderilirken verilmiş olan referans numarası bilgisidir. Sorgulama yapılacak ödeme işlemi, ilgili üye iş yerine ait belirtilen referans numarası ile eşleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT": "TEST1234" ,
"MERCHANT_KEY": "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==" ,
"ORDER_REF_NUMBER" : "0.54251300 1595848596|93" ,
}
İşlem Durum Sorgulama Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametrelerin bazıları tüm üye iş yerleri için kullanılırken, bazı parametreler sadece pazaryeri olarak sisteme tanımlı üye iş yerleri için dolu gelmektedir. Bu parametreler ve açıklamaları şu şekildedir;
İşlem Durum Sorgulama Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
STATUS
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum bilgisidir.
RETURN_CODE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir.
RETURN_MESSAGE
string
Evet
Ödeme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir.
DATE
string
Evet
Sorgu işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
PAYMENT_DATE
string
Evet
Ödeme işlemi için işlem tarihi bilgisidir.
REFNO
string
Evet
Ödeme işlemine ait EsnekPos sistemi tarafından verilen referans numarası bilgisidir.
AMOUNT
string
Evet
Ödeme işlemine ait işlem tutarı bilgisidir.
ORDER_REF_NUMBER
string
Evet
Üye iş yeri tarafından ödeme isteğinde, isteğe ait verilen referans numarası bilgisidir.
INSTALLMENT
string
Evet
Ödeme işlemi için istenen taksit sayısı bilgisidir. Tek çekim işlemler için “1” bilgisi dönmektedir.
SUCCESS_TRANSACTION_ID
int
Evet
Ödeme işlemi başarılı olduğunda bu ödeme işlemine ait TRANSACTION ID bilgisini dönmektedir.
TRANSACTIONS
array
Evet
Ödeme işlemine ait gerçekleşen tüm işlem hareketlerine ait hareket detaylarını içeren Json nesne dizisidir.
PHYSICAL_POS_ID
int
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştiği posun benzersiz numarası..
PHYSICAL_POS_TITLE
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleştiği posun adı.
PAYMENT_WAY
string
Evet
Ödeme işleminin gerçekleşme yöntemi.
TRANSACTION
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
TRANSACTION_ID
string
Evet
Alt işlem hareketine ait benzersiz id bilgisidir.
STATUS_NAME
string
Evet
Alt işlem hareketine ait durum bilgisidir.
AMOUNT
string
Evet
Alt işlem hareketine ait tutar bilgisidir.
DATE
string
Evet
Alt işlem hareketine ait tarih bilgisidir.
MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL
string
Evet
Bu kısımda ödeme işlemine bağlı gerçekleşen alt işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.
SUB_MERCHANT_DETAILS
array
Evet
Bu kısım sadece pazaryeri üye iş yerleri için dolu gelecektir. Diğer üye iş yerleri için bu alandaki bilgiler "null" olarak döner. Ödeme işleminde gerçekleşen tutarın ne kadarının pazaryerine ait hangi mağazalara gönderildiği veya gönderileceği bilgisidir.
SUB_MERCHANT_DETAILS
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
EXTERNAL_ID
string
Evet
Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır.
AMOUNT
string
Evet
Ödeme işlemindeki tutarın mağazaya gönderilecek veye gönderilen kısımıdır.
DATE
string
Evet
İşlemin gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.
SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL
string
Evet
Bu kısımda magazaya ait işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir.
MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL, SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL
Parametre
Tip
Zorunlu
Açıklama
EXTRACT_ID
string
Evet
Alt işlem transfer numarasıdır.
SENDED_AMOUNT
string
Evet
Transfer edilen tutar bilgisidir.
SENDED_DATE
string
Evet
Transfer edilen tarih bilgisidir.
{
"STATUS": "SUCCESS",
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"DATE": "24.09.2020 17:08:10",
"PAYMENT_DATE": "19.04.2020 18:34:35",
"REFNO": null,
"AMOUNT": "1250,00",
"ORDER_REF_NO": "9.54251311 1595848596|999",
"INSTALLMENT": "1",
"COMMISSION": "1,490",
"TRANSACTIONS": [
{
"TRANSACTION_ID": 343666,
"STATUS_NAME": "Ödeme - Başarılı",
"STATUS_ID": 3,
"AMOUNT": "1250,00",
"DATE": "19.04.2020 18:35:09",
"MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
"EXTRACT_ID": 5715,
"SENDED_AMOUNT": "148,88",
"SENDED_DATE": "4.05.2020 11:58:11"
},
"SUB_MERCHANT_DETAILS": [
{
"EXTERNAL_ID": "999999",
"AMOUNT": "1073,00",
"DATE": "19.04.2020 18:35:09",
"SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL": {
"EXTRACT_ID": 5779,
"SENDED_AMOUNT": "1073,00",
"SENDED_DATE": "4.05.2020 11:57:28"
}
}
]
}
]
}
İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.
Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;
Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME ve STATUS_ID açıklamalarının detayları şu şekildedir;
STATUS_ID
STATUS_NAME
Açıklama
3
Ödeme - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
4
Ödeme - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
5
İptal - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
6
İptal - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
7
İade - Başarılı
Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.
8
İade - Başarısız
Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir.